Posted in Uncategorized

Հանդիպում Լևոն Նեսի հետ

Մենք ունեցանք հանդիպում Լևոն Նես-ի հետ, ով ժամանակակից գրող էր։ Նա ուներ 4 հրապարակած գիրք <<Սուտասան>>-ը, <<Բալզակ>>-ը և այլն։ Մեմք նրան մեզ հետաքրքրող հարցեր տվեցինք և ստացանք մեր պատասխանները։ Ես կարդացել եմ միայն <<Բալզակ>> -ը և կասեմ,որ շատ հետաքրքիր էր, սակայն շատ եմ ուզում կարդալ <<Սուտասանը>> քանի, որ Լևոն Նեսը շատ գովեց իր այդ աշխատանքը՝ ասելով, որ շատ լավն ու հետաքդքիր է։ Ինձ շատ դուր եկավ այդ հանդիպումը։

Advertisements
Posted in Uncategorized

The Seven Wonders

The Seven Wonders

Anna was a 9-year-old girl from the small village.

Աննան ինը տարեկան մի գյուղացի աղջիկ է։

She finished attending elementary school till 4th grade at her village.

Նա վերջացրեց տարրական դպրոցի չորրորդ դասարանը իր գյուղում։

For the 5th grade onwards, she will have to get an admission in a school at a city nearby.  She got very happy knowing that she was accepted in a very reputed school in a city.  Today was the first day of her school and she was waiting for her school bus.  Once the bus came, she got in it quickly.  She was very excited.
5-րդ դասարանում նա ստիպված է լինելու ընդունելություն մասնաքկցել։ Նա շատ ուրախացավ` իմանալով, որ ինքը ընդունվել է քաղաքի ճանաչված  դպրոցը։ Այսօր իր առաջին օրն էր, և նա սպասում էր իր դպրոցական ավտոբուսին: Երբ ավտոբուսը եկավ, նա շտապեց այնտեղ: Նա շատ հուզված էր:

Once the bus reached to her school, all students started going to their classes.  Anna also made it to her classroom after asking fellow students for direction.  Upon seeing her simple clothing and knowing she is from a small village, other students started making fun of her.  The teacher soon arrived and she asked everyone to keep quiet.  She introduced Anna to the class and told that she will be studying with them only from today.

Երբ ավտոբուսը հասավ իր դպրոց, բոլոր աշակերտները սկսեցին անել իրենց դասերը: Աննան նաև իր դասարան ընկերներին ուղղորդեց: Տեսնելով իր պարզ հագուստը եւ իմանալով, որ նա փոքր գյուղից է` մյուս ուսանողները սկսեցին զվարճանալ: Ուսուցիչը շուտով եկավ, եւ հորդորեց բոլորին, որ հանգիստ պահեն իրենց: Նա Աննային ներկայացրեց դասարան եւ ասաց, որ   սկսի ուսումնասիրել նրանց հետ։

 

Then the teacher told the students to be ready for the surprise test now!  She told everyone to write down the 7 wonders of the world.  Everyone started writing the answer quickly.   Anna started to write the answer slowly.

Այնուհետեւ ուսուցիչը ուսանողներին ասաց, որ պատրաստվեն  անակնկալ թեստին: Նա բոլորին ասաց, որ գրեն աշխարհի 7 հրաշալիքները: Յուրաքանչյուր ոք սկսեց պատասխանը արագ գրել: Աննան սկսեց գրել պատասխանը ՝ շատ դանդաղ:

 

When everyone except Anna had submitted their answer paper, the teacher came and asked Anna, “What happened Dear?  Don’t worry, Just write what you know as other students have learned about it just a couple of days back”.

Երբ բոլորը, բացի Աննայից, ներկայացրին իրենց պատասխանները, ուսուցիչը եկավ եւ հարցրեց Աննային. «Ինչ եղավ Հարգելիս: Մի անհանգստացեք, պարզապես գրեք այն, ինչ գիտեք, քանի որ մյուս աշակերտները սովորել են դրա մասին ընդամենը մի քանի օր առաջ »:

 

Anna replied, “I was thinking that there are so many things, which 7 I can pick to write!”   And, then she handed her answer paper to the teacher.  The teacher started reading everyone’s answers and the majority had answered them correctly such as The Great Wall

 

of China, Colosseum, Stonehedge,  Great Pyramid of Giza, Leaning Tower of Pisa, Tajmahal, Hanging Gardens of Babylon etc.

Աննան պատասխանեց. «Ես մտածում էի, որ շատ բաներ կան, որոնք ես կարող եմ գրել գրելու համար»: Այնուհետեւ նա պատասխանեց իր պատասխանը ուսուցչին: Ուսուցիչը սկսեց ընթերցել բոլորի պատասխանները, եւ մեծամասնությունը ճիշտ է պատասխանել նրանց, ինչպիսիք են Չինաստանի Մեծ Պապը, Colosseum, Stonedge, Գիզայի Մեծ Պիրոմեդ, Պիզայի Տիեզերք Թաուզ, Թաջմահալ, Բաբելոնի Կախովի Այգիներ եւ այլն:

 

The teacher was happy as students had remembered what she had taught them.  At last the teacher picked up Anna’s answer paper and started reading.

“The 7 Wonders are – To be able to See, To be able to Hear, To be able to Feel, To Laugh, To Think, To be Kind, To Love!”

The teacher stood stunned and the whole class was speechless.  Today, a girl from the small village reminded them about the precious gifts that god has given us, which are truly a wonder.

Ուսուցիչը երջանիկ էր, քանի որ ուսանողները հիշում էին այն, ինչ նա սովորեցրել էր: Վերջապես ուսուցիչը վերցրեց Աննայի պատասխանը եւ ընթերցեց:«7 հրաշալիքներն են` կարողանալ տեսնել,  լսել, զգալ, ծիծաղել, մտածել, լինել բարի, սիրել »:Ուսուցիչը ապշած էր եւ ամբողջ դասարանը անխոհեմ էր: Այսօր փոքր գյուղից մի աղջիկ հիշեցրեց նրանց, որ Աստված տվել է այն արժեքավոր նվերները, որոնք իսկապես հրաշք են:

 

Moral:  Value what you have, use what you have, trust what you have.  You don’t always have to look away to find an inspiration.  God has given you all the strength to reach your goals.

Իմաստը։ արժևորեք այն, ինչ ունեք, օգտագործեք այն, ինչ ունեք, վստահեք այն, ինչ կա: Դուք միշտ չէ, որ պետք է նայեք հեռանալու համար: Աստված ձեզ բոլորին ուժ է տվել ձեր նպատակներին հասնելու համար:

Posted in Uncategorized

Տնային աշխատանք. Ֆիզիկա

Հարցեր՝

1. Ինչ ագրեգատային վիճակներում կարող է լինել նյութը:

Սովորական պայմաններում նյութերի ագրեգատային վիճակները երեքն են՝ պինդ, հեղուկ ու գազային:

2. Որոնք են ջրի ագրեգատային վիճակները:

Ջրի ագրեգատային վիճակներն են երեքը՝ սառույցը, ջուրը և գոլորշին:

3. Ինչով են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները:

Նյութերը երեք ագրեգատային վիճակներում էլ բախկացած են նույն մոլեկուլներից: Այդ վիճակների տարբերությունը պայմանաորված է նյութի մասնիկների շարժման բնույթից և փոխազդեցությունից:

4. Ինչպիսի դիրքերում են մոլեկուլները գազերում,հեղուկներում և պինդ մարմիններում:

Պինդ մարմինը պահպանում է իր և՛ ձևը, և՛ ծավալը: Հեղուկը պահպանում է իր ծավալը, սակայն փոխում է ձևը: Գազը չունի ո՛չ ծավալ, ո՛չ էլ ձև:

Սովորել ԷՂազարյանի դասագրքից էջ 146-ից մինչև էջ 148

Լուծել.Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ 108-ից խնդիրներ 797-ից մինչև 808-ը:

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Ինքնաստուգում

1. Լուծիր համակարգը՝

1

{x-2y=3
{5x+y=4

x=3+2y

5(3+2y)+y=4

15+10y+y=4

11y=(-11)

y=(-1)

x=3-2=1

(-1; 1)

2. Լուծիր խնդիրը՝

2.PNG

{x-y=4
{2x+2y=52

x=4+y

2(4+y)+2y=52

8+2y+2y=52

4y=44

y=11

x=4+11=15

(11; 15)

3. Պարզեցրու՝

ա)

3.PNG

բ)

4.PNG

գ)

5.PNG

դ)

6

ե)

7.PNG

4. Լուծիր հավասարումները՝

12

1+5x=49

5x=48

x=8

13

D=100-96

x1=10+2/6=2

x2=10-2/6=4/3

(4/3; 2)

14

x(x-4)=0

x=0

x-4=0

x=4

(0; 4)

15

x²=3

x=√3

5. Լուծիր խնդիրը՝

Posted in English, Uncategorized

Check your progress

Ex. 1.a.
 1. I don’t usually like romantic films. I enjoyed Definitely Maybe.
In spite of my not usually liking romantic films, I enjoyed Definitely Maybe
 1. He’s not very tall. He plays basketball really well.
Despite he’s not very tall, he plays basketball really well.
 1. I look like my mother. My brother looks like my father.
I look like my mother  however, my brother looks like my father.
 1. I continued working. I was really tired.
I continued working even though, I was really tired.
5. I though the exam was difficult. I think I passed
Although the exam was difficult, I think I passed.

1.b.
 1. She won the competition. She must be a good singer.
 2. I saw them ten minutes ago, so they can’t have gone far.
 3. They’re speaking Spanish, so they might be from Argentina.
 4. I rang her but she didn’t answer. She might have gone to bed early.
 5. You’ve just eaten. You can’t be hungry already!
1.c.
 1. These cats can’t have eaten for days. Look how hungry they are.
 2. I can’t believe it. I might drop my phone somewhere. I can’t find it anywhere.
3.They’re late. They must get lost somewhere.
 1. You’ve finished your project? But yesterday you hadn’t even started you must have stayed up all night.
2.a.
 1. Maybe you should think- b) …it over and let me know tomorrow.
 2. Hey, listen. I’ve come- e) …it over, I’m here to listen.
 3. If you ever want to talk- c) …on it, and tell me how you feel in the morning.
 4. A problem has come- a) …up. I can’t meet you later.
 5. Here’s an idea. Sleep- d) …up with a great idea for a new song!
2.b.
 1. The police are trying to tie it in with the other burglaries in the area recently.
 2. I started out as a paper girl, and now I’m a journalist for the same newspaper.
 3. All your hard work on my dress has really paid off. It looks fantastic.
 4. Let’s just call off the barbecue until the weather gets better.
 5. Yesterday I came across an old photo of my mum when she was a teenager. She was so pretty!
 6. The fire is went out. Let’s put some more wood on it.
Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկա. տնային աշխատանք

Թեման՝ Բյուրեղային մարմինների հալումն ու պնդացումը: Հալման տեսակարար ջերմունակություն:Գոլորշիացում և խտացում:Եռում:Եռման ջերմաստիճան:Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմունակություն:

Հարցեր՝

1. Ինչ ագրեգատային վիճակներում կարող է լինել նյութը:

Երեք՝ գազային, հեղուկ և պինդ:

2. Որոնք են ջրի ագրեգատային վիճակները:

Սառույցը, ջուրը և գոլորշին:

3. Ինչով են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները:

Նյութի ագրեգատային վիճակները որոշվում են տեսքով և ջերաստիճանով:

4. Ինչպիսի դիրքերում են մոլեկուլները գազերում,հեղուկներում և պինդ մարմիններում:

Հեղուկներում մոլեկուլները դասավորված են անկանոն, շատ խիտ: Հեղուկները չեն պահպանում իրենց ծավալը: Պինդ վիճակում մոլեկուլները դասավորված են խիստ կանոնավոր: Պինդ մարմինները պահպանում են իրենց ձևը և ծավալը: Գազերում մոլեկուլները անկանոն են, իրարից հեռու, չեն պահպանում ո՛չ ձևը, ո՛չ ծավալը:

5. Որ պրոցեսն է կոչվում հալում:

Նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում են հալում:

6. Որ պրոցեսն է կոչվում պնդացում:

Նյութի հեղուկ վիճակից անցումը բյուրեղային վիճակի, անվանում են պնդացում:

7. Ինչ է հալման ջերմաստիճանը:

Այն ջերմաստիճանը, որի ժամանակ սկսում է հալումը և ավարտվում, անվանում են նյութի հալման ջերմաստիճան:

8. Ինչն են անվանում հալման տեսակարար ջերմություն:

1 կգ բյուրեղային նյութը նույն  ջերմաստիճանի հեղուկի վերածելու համար, կոչվում է հալման տեսակարար ջերմություն:

9. Ինչպես են հաշվում ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է հալման ջերմաստիճանում բյուրեղային մարմինը հալելու համար:

Հալման ջերմաստիճանում կամայական զանգվածով բյուրեղային մարմնի հալման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը գտնելու համար պետք է այդ մարմնի հալման տեսակարար ջերմությունը բազմապատկել նրա զանգվածով:

10. Ինչ է շոգեգոյացումը, և ինչ ձևով է այն արտահայտվում:

Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազայինի կոչվում է շոգեգոյացում:

11. Ինչ է գոլորշիացումը:

Գոլորշացումը շոգեգոյացում է, որը տեղի է ունենում հեղուկի ազատ մակերևույթից:

12. Ինչ է խտացումը:

Խտացումը կարող է տեղի ունենալ նաև այն ժամանակ, երբ գոլորշին չի շփվում հեղուկի հետ:

13. Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած:

Հագեցած գոլորշին հեղուկի կամ պինդ մարմնի հետ թերմոդինամիկական հավասարակշռության մեջ գտնվող, քիմիական նույն բաղադրության գոլորշին է։

14. Որ պրոցեսն են անվանում եռում:

Եռում է կոչվում ինտենսիվ շոգեգոյացումը, որի դեպքում հեղուկի ներսում աճում և վերև են բարձրանում գոլորշու պղպջակները:

15. Ինչն են անվանում հեղուկի եռման ջերմաստիճան:

Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման ջերմաստիճան:  

16. Ինչն են անվանում շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

Ֆիզիկական այն մեծությունը, որը ցույց է տալիս, թե հաստատուն ջերմաստիճանում ինչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 1 կգ հեղուկի գոլորշացման համար,կոչվում է շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

17. Որն է շոգեգոյացման տեսակարար ջերմության միավորը միավորների ՄՀ-ում:

Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը նշանակում են r տառով և չափում են ջոուլը բաժանած կիլոգրամով (Ջ/կգ):

18. Ինչպես են հաշվում այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է եռման ջերմաստիճանում հեղուկը գոլորշու փոխարկելու համար:

Կամայական m զանգված ունեցող և եռման ջերմաստիճանում գտնվող հեղուկի գոլորշացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը գտնելու համար պետք է այդ հեղուկի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը բազմապատկել նրա զանգվածով՝ Q=rm:

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Լուծել Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս II >>-ից էջ 13-ից մինչև է 19:

Ջերմաքանակ։ Ջերմության քանակի միավոր։ Տեսակարար ջերմունակություն

Տարբերակ 1

I․ Ջերմաքանակ անվանում են ներքին էներգիայի այն մասը, որը մարմինը ստանում կամ կորցնում է ջերմահաղորդման ժամանակ:

Պատ.՝ 3

II․ Մարմնի ներքին էներգիան չափվում է  Ջ, կՋ-ով:

Պատ.՝ 1

II․ Ցինկի տեսակարար ջերմունակությունը 380Ջ/կգC է: Դա նշանակում է, որ 1կգ զանգվածով ցինկը 1C տաքացնելու համար պահանջվում է 380Ջ էներգիա:

Պատ.՝ 3

IV․ Հաասար զանգվածներով ջրին, սպիրտինյ, կերոսինին և բուսական յուղին հաղորդվում են հավասար ջերմաքանակներ: Բուսական յուղի ջերմաստիճանը ավելի շատ կմեծանա:

Պատ.՝ 4

V․  Պատ.՝ 2. երկու

Տարբերակ 2

I․ Տեսակարար ջերմունակություն են անվանում ջերմության այն քանակը, որն անհրաժեշտ է նյութի 1 կիլոգրամի ջերմաստիճանը 1C-ով փոփոխելու համար:

Պատ.՝ 1

II․ Մարմինը տրված չափով տաքացնելու համար ջերմաքանակը կախված է նյութի տեսակից, նրա զանգվածից և ջերմաստիճանի փոփոխությունից:

Պատ.՝ 3

III․ Այդ նյութի տեսակարար ջերմունակություն է անվանվում այն ջերմաքանակը որն անհրաժեշտ է նյութի 1 կիլոգրամի ջերմաստիճանը 1C-ով փոփոխելու համար:

Պատ.՝ 1

IV․ Բաժակների մեջ լցվում են հավասար զանգվածներով և նույն ջերմաստիճանի ջուր, սպիրտ, կերոսին և բուսական յուղ: Հեղուկների մեջ գցվում է նույն զանգվածով և մինչև նույն ջերմաստիճանը տաքացրած ավազ: Ավազի ջերմաստիճանը բարձր է հեղուկների ջերմաստիճանից: Ջուրը կունենա ամենացածր ջերմաստիճանը:

Պատ.՝ 1

V․ Պատ.՝ 1․ մեկ

Տարբերակ 3

I․ Ջերմաքանակը ներքին էներգիայի այն մասն է, որը մարմինը ստանում կամ կորցնում է ջերմահաղորդման ժամանակ:շ

Պատ.՝ 2

II․ Ջերմաքանակը չափվում է Ջ, կՋ-ով:

Պատ.՝ 1

III․ Պղնձի տեսակարար ջերմունակությունը 380Ջ/կգC է: Դա նշանակում է, որ 1կգ զանգվածով պղինձը 1C տաքացնելու համար պահանջվում է 380Ջ էներգիա:

Պատ.՝ 3

IV․ Հավասար ջերմաստիճաններ ունեցող ջուրը, սպիրտը, կերոսինը և բուսական յուղը լցվում են մինչև միևնույն ջերմաստիճանը տաքացրած ալյումինե անոթների մեջ: Հեղուկների զանգվածնրը և անոթների զանգվածները հավասար են: Երբ ջերմափոխանակությունը դադարի, հեղուկներից բուսական յուղը կունենա ամենաբարձր ջերմաստիճանը:

Պատ.՝ 4

V․ Պատ.՝ 4․ չորս

Տարբերակ 4

I․ Ներքին էներգիան մարմինը կազմող մասնիկների կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գումարն է:

Պատ.՝ 3

II․ Տեսակարար ջերմունակությունը չափվում է Ջ/կգC, կՋ/կգC-ով:

Պատ.՝ 3.

III. Արույրի տեսակարար ջերմունակությունը 380Ջ/կգC է: Դա նշանակում է, որ 1կգ զանգված ունեցող արույրը 1C-ով տաքացնելու համար պահանջվում է 380Ջ էներգիա:

Պատ.՝ 3

IV․ Հավասար զանգվածներով և նույն սկզբնական ջերմաստիճան ունեցող ջուրը, սպիրտը, կերոսինը և բուսական յուղը միաժամանակ սկսվում են տաքացվել սպիրտայրոցների վրա: Սպիրտայրոցները յուրաքանչյուր միավոր ժամանակում անջատում են միատեսակ ջերմաքանակներ: Նույն ժամանակամիջոցում բուսական յուղի ջերմաստիճանը ավելի շատ կբարձրանա:

Պատ.՝ 4

V․ Պատ.՝ 3․ երեք

Ջերմության քանակի հաշվում:

Տարբերակ 1

I. Պատ.՝ 2. 0,38Ջ

II. Պատ.՝ 3. 95Ջ

III. Պատ.՝ 5. 57 000Ջ

IV. Պատ.՝ 1. 2,1 կՋ

V. Պատ.՝ 5. 2,3 կՋ

VI. Պատ.՝ 3. 50C

Տարբերակ 2

I. Պատ.՝ 3. 380Ջ

II. Պատ.՝ 1. 1 900Ջ

III. Պատ.՝ 4. 1 330 000Ջ

IV. Պատ.՝ 4. 210կՋ

V. Պատ.՝ 3. 138կՋ

VI. Պատ.՝ 1. 10կգ

Տարբերակ 3

I. Պատ.՝ 3. 380Ջ

II. Պատ.՝ 5. 3 800Ջ

III. Պատ.՝ 2. 570կՋ

IV. Պատ.՝ 5. 42կՋ

V. Պատ.՝ 2. 19կՋ

VI. Պատ.՝ 4. 4C

Տարբերակ 4

I. Պատ.՝ 1. 1Ջ

II. Պատ.՝ 4. 38Ջ

III. Պատ.՝ 3. 2,7կՋ

IV. Պատ.՝ 3. 8,4կՋ

V. Պատ.՝ 1. 4,8կՋ

VI. Պատ.՝ 5. 1կգ

Լուծել.Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ 108-ից 109 էջերի խնդիրներ 797-ից մինչև 808-ը:

797. m=15կգ

t1=15°

t2=750°

c=380Ջ/կգ

____________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=15կգ380Ջ/կգ(750°-15°)=4189500Ջ

4189500:1000=4189,5կՋ

Պատ.՝ 4189,5կՋ

798.  m=250սմ3=0,25կգ

t1=14°

t2=100°

c=4200

____________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=0,25*4200*65=90300Ջ

90300:1000=90,3կՋ

Պատ.՝ 90,3կՋ

799. m=0,35տ

t1=50°

t2=

c=880=0,88

__________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=

800. m=32կգ

t1=15°

t2=1115°

c=540

_________

Q=?

Q=mc(t2-t1)=32*540*1100=19008000Ջ

1900080000:1000=19008կՋ

Պատ.՝ 19008կՋ

801. ա) m=60մ3*1000=60000կգ

t1=10

t2=20

c=1000

_____________

Q=?

Q=mc(t2-t1)=60000*1000*10=600000000Ջ

600000000Ջ:1000=600000կՋ

Պատ.՝ 600000կՋ

բ) m=60մ3*1000=60000կգ

t1=0

t2=20

c=1000

_______________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=60000*1000*20=1200000000Ջ

12000000000Ջ:1000=1200000կՋ

Պատ.՝ 1200000կՋ

802.  m=1,5տ

t1=30

t2=20

c=880

___________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=1,5*880*10=13200կՋ

Պատ.՝ 13200կՋ

803. m=200գ=0,2կգ

v=1,5լ

t1=20

t2=100

c1=4200

c2=920

____________

Q-?

Q1=mc2(t2-t1)=0,2*920*80=14720

Q2=vc(t2-t1)=1,5*4200*80=504000

Q=Q1+Q2=14720+504000=518720

518720:1000=518,72կՋ

Պատ.՝ 518,72կՋ

804. m=800գ=0,8կգ

v=5լ

t1=10

t2=100

c1=920

c2=42000

____________

Q-?

Q1=mc(t2-t1)=0,8*920*90=66240

Q2=vc(t2-tq)=5*4200*90=1890000

Q=Q1+Q2=1956240

1956240:1000=1956,24կՋ

Պատ.՝1956,24կՋ

805. m=65կգ

v=200լ

t1=4

t2=29

c1=460

c2=4200

________

Q-?

Q1=mc(t2-t1)=65*460*25=747500

Q2=vc(t2-t1)=200*4200*25=21000000

Q=Q1+Q2=21747500

21747500:1000=21747,5կՋ

Պատ.՝ 21747,5կՋ

806. m=5կգ

t1=70

t2=20

c=880

Աղյուս=300

_____________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=5*880*50=220000

220000*300=66000000

66000000:1000=66000կՋ

Պատ.՝ 66000կՋ

807. m=1200

t1=25

t2=15

c=4200

________

Q-?

Q=mc(t2-t1)=1200*4200*10=50400000

50400000:1000=50400կՋ

Պատ.՝ 50400կՋ

808. m=0,2կգ

Q=10

c=100

______________

t=?

t=Q/mc=10/0,2*100=0,5

Պատ.՝ 0,5

809. m – 100գ = կգ

c – 140

Q – 280 Ջ

________

t-?

t=Q/mc

t=280/100*140=0,02

Պատ․՝ 0,02կՋ

810. Q – 1

m – 20գ – 0,02կգ

c- 250°C

_________

t – ?

t=Q/mc

t=1/0,02*250=0,2

Պատ․՝ 0,2կՋ

812. m – 100գ = 0,1կգ

t1 – 20°C

t2 – 24°C

Q – 152Ջ

_______

c-?

c=Q/m(t2-t1)

c=152Ջ/0,1կգ(24-20)=152Ջ/0,1կգ*4°C=380Ջ/կգ°C

Պատ․՝ 380Ջ/կգ°C

813. m – 100գ = 0,1կգ

t1 – 20°C

t2 – 40°C

Q – 280Ջ

______

c-?

c=Q/m(t2-t1)

c=280Ջ/0,1կգ(40-20)=280Ջ/0,1կգ*20°C=140Ջ/կգ°C

Պատ․՝ 140Ջ/կգ°C

814. Q=5կՋ

m – 100գ = 0,1կգ

c=250Ջ/կգ°C

t1=100°

————

t2-?

t2=Q/mc+t1

t2=5000Ջ/250Ջ/կգ°C*0,1կգ+32°C=232°C

Պատ․՝ 232°C

815. Q=1680կՋ

v=5լ

c=4200Ջ/կգ°C

t1=100°

————

t2-?

Q=vc(t2-t1)

1680=5*4200(t2-100)

1680=21000t2-2100000Ջ

21կՋt2=1680+2100կՋ=3780կՋ

t2=3780կՋ/°C/21կՋ=180°C

Պատ․՝ 180°C