Posted in Uncategorized

The Seven Wonders

The Seven Wonders

Anna was a 9-year-old girl from the small village.

Աննան ինը տարեկան մի գյուղացի աղջիկ է։

She finished attending elementary school till 4th grade at her village.

Նա վերջացրեց տարրական դպրոցի չորրորդ դասարանը իր գյուղում։

For the 5th grade onwards, she will have to get an admission in a school at a city nearby.  She got very happy knowing that she was accepted in a very reputed school in a city.  Today was the first day of her school and she was waiting for her school bus.  Once the bus came, she got in it quickly.  She was very excited.
5-րդ դասարանում նա ստիպված է լինելու ընդունելություն մասնաքկցել։ Նա շատ ուրախացավ` իմանալով, որ ինքը ընդունվել է քաղաքի ճանաչված  դպրոցը։ Այսօր իր առաջին օրն էր, և նա սպասում էր իր դպրոցական ավտոբուսին: Երբ ավտոբուսը եկավ, նա շտապեց այնտեղ: Նա շատ հուզված էր:

Once the bus reached to her school, all students started going to their classes.  Anna also made it to her classroom after asking fellow students for direction.  Upon seeing her simple clothing and knowing she is from a small village, other students started making fun of her.  The teacher soon arrived and she asked everyone to keep quiet.  She introduced Anna to the class and told that she will be studying with them only from today.

Երբ ավտոբուսը հասավ իր դպրոց, բոլոր աշակերտները սկսեցին անել իրենց դասերը: Աննան նաև իր դասարան ընկերներին ուղղորդեց: Տեսնելով իր պարզ հագուստը եւ իմանալով, որ նա փոքր գյուղից է` մյուս ուսանողները սկսեցին զվարճանալ: Ուսուցիչը շուտով եկավ, եւ հորդորեց բոլորին, որ հանգիստ պահեն իրենց: Նա Աննային ներկայացրեց դասարան եւ ասաց, որ   սկսի ուսումնասիրել նրանց հետ։

 

Then the teacher told the students to be ready for the surprise test now!  She told everyone to write down the 7 wonders of the world.  Everyone started writing the answer quickly.   Anna started to write the answer slowly.

Այնուհետեւ ուսուցիչը ուսանողներին ասաց, որ պատրաստվեն  անակնկալ թեստին: Նա բոլորին ասաց, որ գրեն աշխարհի 7 հրաշալիքները: Յուրաքանչյուր ոք սկսեց պատասխանը արագ գրել: Աննան սկսեց գրել պատասխանը ՝ շատ դանդաղ:

 

When everyone except Anna had submitted their answer paper, the teacher came and asked Anna, “What happened Dear?  Don’t worry, Just write what you know as other students have learned about it just a couple of days back”.

Երբ բոլորը, բացի Աննայից, ներկայացրին իրենց պատասխանները, ուսուցիչը եկավ եւ հարցրեց Աննային. «Ինչ եղավ Հարգելիս: Մի անհանգստացեք, պարզապես գրեք այն, ինչ գիտեք, քանի որ մյուս աշակերտները սովորել են դրա մասին ընդամենը մի քանի օր առաջ »:

 

Anna replied, “I was thinking that there are so many things, which 7 I can pick to write!”   And, then she handed her answer paper to the teacher.  The teacher started reading everyone’s answers and the majority had answered them correctly such as The Great Wall

 

of China, Colosseum, Stonehedge,  Great Pyramid of Giza, Leaning Tower of Pisa, Tajmahal, Hanging Gardens of Babylon etc.

Աննան պատասխանեց. «Ես մտածում էի, որ շատ բաներ կան, որոնք ես կարող եմ գրել գրելու համար»: Այնուհետեւ նա պատասխանեց իր պատասխանը ուսուցչին: Ուսուցիչը սկսեց ընթերցել բոլորի պատասխանները, եւ մեծամասնությունը ճիշտ է պատասխանել նրանց, ինչպիսիք են Չինաստանի Մեծ Պապը, Colosseum, Stonedge, Գիզայի Մեծ Պիրոմեդ, Պիզայի Տիեզերք Թաուզ, Թաջմահալ, Բաբելոնի Կախովի Այգիներ եւ այլն:

 

The teacher was happy as students had remembered what she had taught them.  At last the teacher picked up Anna’s answer paper and started reading.

“The 7 Wonders are – To be able to See, To be able to Hear, To be able to Feel, To Laugh, To Think, To be Kind, To Love!”

The teacher stood stunned and the whole class was speechless.  Today, a girl from the small village reminded them about the precious gifts that god has given us, which are truly a wonder.

Ուսուցիչը երջանիկ էր, քանի որ ուսանողները հիշում էին այն, ինչ նա սովորեցրել էր: Վերջապես ուսուցիչը վերցրեց Աննայի պատասխանը եւ ընթերցեց:«7 հրաշալիքներն են` կարողանալ տեսնել,  լսել, զգալ, ծիծաղել, մտածել, լինել բարի, սիրել »:Ուսուցիչը ապշած էր եւ ամբողջ դասարանը անխոհեմ էր: Այսօր փոքր գյուղից մի աղջիկ հիշեցրեց նրանց, որ Աստված տվել է այն արժեքավոր նվերները, որոնք իսկապես հրաշք են:

 

Moral:  Value what you have, use what you have, trust what you have.  You don’t always have to look away to find an inspiration.  God has given you all the strength to reach your goals.

Իմաստը։ արժևորեք այն, ինչ ունեք, օգտագործեք այն, ինչ ունեք, վստահեք այն, ինչ կա: Դուք միշտ չէ, որ պետք է նայեք հեռանալու համար: Աստված ձեզ բոլորին ուժ է տվել ձեր նպատակներին հասնելու համար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s