Posted in Քիմիա, Uncategorized

Քիմիա.

Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության:

1.Ներքոբերյալ   նյութերում  որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակները, լրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 2.:

H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe

Աղյուսակ1.

Ոչբևեռային կով. կապ Բևեռային կով. կապ Իոնային կապ Մետաղական կապ
 H2  HCl  NaCl  Fe
 O2  H2O
 N2  NH3
 P4 CH4
 S8

Մոդելների հավաքում…

photo_2018-09-28_23-04-05.jpg

Advertisements
Posted in Քիմիա, Uncategorized

Քիմիա

1.Ներքոբերյալ   նյութերում՝ H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe որոշեք  քիմիական կապերի  տեսակները:

Ոչբևեռային կով. կապ Բևեռային կով. կապ Իոնային կապ Մետաղական կապ
 H2  HCl  NaCl  Fe
 O2  H2O
 N2  NH3
 P4 CH4
 S8
Posted in Քիմիա, Uncategorized

Լաբարատոր աշխատանք. Քիմիա

 

Բոլոր տարրերը բաժանեցին երկու մեծ խմբերի՝մետաղների և ոչ մետաղների: Մետաղները բացի սնդիկից պինդ են, ունեն մետաղական փայլ, պլաստիկ են, ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն: Ոչ մետաղները, եթե պինդ են, փխրուն են մեծ մասը հեղուկ կամ գազային նյութեր են , չունեն փայլ, չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն: Այս դասակարգումը թերի էր, որովհետև գտնվեցին տարրեր, որոնք ունեին և՛ մետաղական, և՛ ոչ մետաղական հատկություններ: Առանձնացրեցին ամենաակտիվ մետաղները, որոնք կոչվեցին Ալկալիական մետաղներ՝ Li, Na, K, Rb, Cs, Fr: Ոչ մետաղներից առանձնացրեցին ամենաակտիվ ոչ մետաղները, որոնք կոչվեցին հալոգենները (hալոգեն բառը հուներեից թարգմանվում է աղ ծնող)` F2, Cl2, Br2: Մետաղները կազմված են ատոմներից, իսկ ոչ մետաղները մոլեկուլներից: Առանձնացրեցին երրորդ խումբ, որը կոչվեց ազնիվ գազեր՝ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn: Ազնիվ գազերը կազմված են ատոմներից, նրանց ատոմները այնքան պասիվ են, որոնք չեն միանում իրար և ուրիշ ատոմների հետ չեն առաջացնում մոլեկուլներ:

 

Ինչպե՞ս է ստեղծվել պարբերական աղյուսակը…

Բոլոր տարրերը գրվեցին ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծացումով, տարրերը համարակալվեցին և այդ համարները կոչվեցին կարգաթվեր: Նկատեցին, որ ամեն մի ութ տարրից հետո կրկնվում են տարրերի հատկությունները: Այդ երկար շարքը բաժանեցին ավելի կարճ շարքերի այնպես որ ալկալիական մետաղները ընկնեն իրար տակ, հալոգենները իրար տակ, իսկ ազնինվ գազերը իրար տակ: Այդ շարքերը կոչվեցին պարբերություններ: Պարբերությունները տարրերի հորիզոնական շարքեր են, որոնք գրված են ըստ կարգաթվերի մեծացումով, սկսվում են ալկալիական գազերով և ավարտվում ազնիվ գազերով: Կա յոթ պարբերություն: Առաջին, երկրորդ և երրորդ շարքերը փոքր պարբերություններ են, իսկ չորորդը, հինգերորդը, վեցերորդը և յոթերորդը մեծ պարբերություններ: Ուղղաձիգ շարքերը կոչվում են խմբեր: Խմբերը բաժանվում են գլխավոր և երկրորդական ենթախմբերի: Գլխավոր է կոչվում այն ենթախումբը, որը կազմված է և՛ փոքր, և՛ մեծ պարբերության տարրերից: Երկրորդական է կոչվում այն ենթախումբը, որը կազմված է միայն մեծ պարբերության տարրերից:

Օրենքներ…

  • Պարբերության համարը ցույց է տալիս էլեկտրոնային շերտերի քանակը:
  • Կարգթիվը ցույց է տալիս պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը:
  • Խմբի համարը, եթե տարրը գտնվում է գլխավոր ենթախմբում ցույց է տալիս էլեկտրոնների թիվը վերջին շերտում:
  • Էլեկտրոնների զանգվածը 2000 անգամ փոքր է պրոտոնների և նետրոնների զանգվածից:
  • Նրա զանգվածը ընդունում ենք զրո:
  • Z-ը կարգաթիվ է:

 

Ատոմի բաղադրությունը…

Փոքր n-ը շերտի համարն է, իսկ մեծ N-ը էլեկտրոնների թիվը: Այն տարրերը, որոք վերջին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոններ պետք է կորցեն և կունենան մետաղական հատկություններ, իսկ որոնք չորսից շատ ունեն պետք է ընդունեն և կունենան ոչ մետաղական հատկություններ: Պարբերություններում մետաղական հատկությունները թուլանում են, իսկ ոչ մետաղական հատկությունները ուժեղանում են: Խմբերում մետաղական հատկությունները ուժեղանում են, իսկ ոչ մետաղական հատկությունները թուլանում են: